Úvod arrow Obec Ždiar arrow Samospráva
Samospráva
Uznesenia OcZ rok 2014 Tlačiť Email

December 2014:

Čítaj - Uznesenie 01-07/2014

September 2014:

Čítaj - Uznesenie 46-53/2014

August 2014:

Čítaj - Uznesenie 42-45/2014

Jún 2014:

Čítaj - Uznesenie 37-41/2014

Aprí 2014:

Čítaj - Uznesenie 30-36/2014

Február 2014:

Čítaj - Uznesenie 292014

Január 2014:

Čítaj - Uznesenie 282014


 
Uznesenia OcZ rok 2015 Tlačiť Email
December 2015:

Čítaj - Uznesenie 56-64/2015

November
2015:

Čítaj - Uznesenie 49-55/2015

September
2015:

Čítaj - Uznesenie 37-48/2015

Jún
2015:

Čítaj - Uznesenie 27-36/2015

Máj 2015:

Čítaj - Uznesenie 16-26/2015

Február
2015:

Čítaj - Uznesenie 08-15/2015
 
Uznesenia OcZ rok 2016 Tlačiť Email
December 2016:

Čítaj - Uznesenie 116-123/2016

November
2016:

Čítaj - Uznesenie 107-115/2016

Október
2016:

Čítaj - Uznesenie 105-106/2016

September
2016:

Čítaj - Uznesenie 96-104/2016

Jún 2016:

Čítaj - Uznesenie 87-95/2016

Február
2016:

Čítaj - Uznesenie 65-78/2016
 
Uznesenia OcZ rok 2017 Tlačiť Email
Február 2017:

Čítaj - Uznesenie 124-132/2017
 
VZN Tlačiť Email
Čítaj - VZN č. 22016

Čítaj
 - VZN č. 12016

Čítaj - VZN č. 32015 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čítaj - VZN č. 12015

Čítaj - VZN č. 32014

Čítaj - VZN č. 22014

Čítaj - VZN č. 12014

Čítaj - VZN č. 42013 - O určení výšky dodácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich v obci a mimo územia obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 32013

Čítaj - VZN č. 22013 - O pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 12013 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení

Čítaj - VZN č. 72007 - O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Čítaj - VZN č. 82007 - O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

Čítaj - VZN č. 92007 - O udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území Obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 102007 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čítaj - VZN č. 12008 - O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Čítaj - VZN č. 22008 - O zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok, na území Obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 32008 - O povoľovaní informačných reklamných a propagačných zariadení na území obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 42008 - O výške mesačného poplatku v materskej škole

Čítaj - VZN č. 52008 - O stravovaní cudzích stravníkov v školskej jedálni ZŠ a MŠ v Ždiari

Čítaj - VZN č. 62008 - O trhovom poriadku na trhových miestach

Čítaj - VZN č. 72008 - O určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka základnej školy – plnenie školskej dochádzky

Čítaj - VZN č. 82008 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čítaj - VZN č. 12009 - Všeobecné záväzné nariadenie obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 22009 - O výške mesačného poplatku v materskej škole

Strana 1 Strana 2- VZN č. 12010 - O Miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii.

Čítaj - VZN č. 22010 - Zmeny a doplnky ÚPN-O č.12

Čítaj - VZN č. 12011 - VZN o udržiavaní cistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajciarov na území obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 22011 - VZN o miestnych daniach - doplnok

Čítaj - VZN č. 32011 - VZN o chove a držaní zvierat obce Ždiar - zrušené

Čítaj - VZN č. 42011 - VZN Zmien a doplnkov c. 13 ÚPN-O obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 52011 - VZN o určení výšky príspevku na činnosti školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 62011 -VZN o chove a držaní psa a mačiek obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 72011 -VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác č. 7 / 2011

Čítaj - VZN č. 82011 -VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2011

Čítaj - VZN č. 12012 - VZN o podmienkach držania psov na území obce ŽDIAR

Čítaj - VZN č. 22012 - VZN o dani za užívanie verejného priestranstva

Čítaj - VZN č. 32012 - VZN o spôspbe merania a odvádzania spláškových vôd do obecnej kanalizácie z vlastných zdrojov

Čítaj - VZN č. 42012 - VZN o miestnej dani za ubytovanie

Čítaj - VZN č. 52012 - VZN o miestnej dani za psa

Čítaj - VZN č. 62012 - VZN o miestnej dani za predajné automaty

Čítaj - VZN č. 72012 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

Čítaj - VZN č. 82012 - VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Čítaj - VZN č. 92012 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čítaj - VZN č. 102012 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností
 
Schválené dokumenty Tlačiť Email

Podrobný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Ždiar.

Hlásenie o dani za ubytovanie

Rozpočet obce na rok 2015

Záverečný účet obce na rok 2015

Čítaj - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ždiar na roky 2015-2022 (Program rozvoja obce) - aktualizácia

Čítaj - Zásady hospodarenia

Čítaj - Požiarny poriadok obce

Čítaj - Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Čítaj - Štatút krízového štábu Obce Ždiar

Čítaj - Rokovací poriadok krízového štábu obce

Čítaj - Rokovací poriadok komisii

Čítaj - Rokovací poriadok

Čítaj - Zásady hospodárenia

Čítaj - Organizačný poriadok

Čítaj - Smernica starostu obce,ktorou sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach obce Ždiar

Čítaj - ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE ŽDIAR

 
<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 13 - 24 z 27
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Voľné ubytovacie miesta

Penzion Kamzik
Penzión Viktória

TOP služby

Profi drill
Robo Burger
Stolarstvo Domino
Gorals s.r.o.
Konzum ABC

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?

Práve je pripojených:
3 Hostí

LV SERVIS.SK