Stavebný úrad Tlačiť Email

Čo treba vybaviť skôr ako začnete stavať:

- vybrať si stavebný pozemok

- zistiť na SÚ, či na pozemku je plánovaná výstavba podľa Územného plánu obce Ždiar

- dať vypracovať projekty

- začať územné konanie – osobitou časťou je územné rozhodnutie

- vybaviť si stavebné povolenie – súčasťou je projekt stavby

 

Súčasťou stavebného povolenia je:

- žiadosť o stavebné povolenie

- ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavaných prác

- žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

- žiadosť o povolenie terénnych úprav

- žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

- dokumentovať vedenie stavby

- realizovať stavbu

- odovzdať stavbu do užívania

- počas vypracovania projektovej dokumentácie si môžete začať vybavovať povolenia týkajúce sa elektrických, plynárenských, vodárenských a kanalizačných sietí

 

Žiadosť o stavebné povolenie:

Čo musí obsahovať:

- meno, priezvisko(názov) a adresa stavebníka

- druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby

- parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností

- parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko

- meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta

- údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocne

- základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na ŽP a zdravie ľudí

- zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi

Čo sa k žiadosti o stavebné povolenie prikladá:

- doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby

- projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy a obce

- doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania

- ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

Účastníkmi stavebného konania sú:

stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke práva k pozemku, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor a projektant

 

SÚ oznámi začatie stavebného konania, nariadi ústne konanie s miestnym zisťovaním najmenej 7 pracovných dní pred konaním, upozorní účastníkov konania, že svoje námietky môžu uplatniť pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliada

v stavebnom povolení určí SÚ záväzné podmienky uskutočnenia stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti

Tlačivá stavebného úradu

 

Správne poplatky pri žiadosti o stavebné povolenie:

Stavba Poplatky
Stavba rodinného domu 1 000 Sk
Stavba bytového domu 2 000 Sk
Rekreačné domy , zastavaná plocha do 25 m² 700 Sk
Rekreačné domy, zastavaná plocha nad 25 m² 1 200 Sk
Zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo pred dokončením 700 Sk
Stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, prípojky na VRS 500 Sk
Stavba garáže, 1-2 miesta 700 Sk
Zmeny dokončených stavieb alebo zmeny pred dokončením 500 Sk
Ostatné neuvedené stavby a na ich zmeny pred dokončením podľa rozpočtu  
do 1,5 mil Sk vrátane 1 000 Sk
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane 1 500 Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane 2 000 Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. vrátane 3 500 Sk
nad 100 mil. Sk 6 000 Sk
Od poplatku sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím 0 Sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
< Predchádzajúca
 
SlovakEnglish

Translate (no formal)

French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Kardio klub

Kardio Klub

Voľné ubytovacie miesta

Apartmány Kamzík
Penzion Kamzik
Penzión Perla

TOP služby

Wild Park
Konzum ABC
Robo Burger
Gorals s.r.o.
Profi drill

Naposledy pridané...

Kto je pripojený?

Práve je pripojených:
2 Hostí

LV SERVIS.SK