4. štvrťrok 2016
Súhrnná správa o zadaní zákaziek v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorčích predpisov s cenami nad 5.000,00 € bez DPH
4. štvrťrok 2016


Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Zimná údržba miestnych komunikácií 18,00/hod.
Finan.limit podľa §5, ods.3, písm d
Jozef Pitoňák
059 55 Ždiar 384
IČO: 33092605
Spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN Obce Ždiar 8.960,00 URBA, s.r.o. Jakobyho 14 040 01 Košice IČO: 47221801

Súhrnná správa o zákazkách z e-trhoviska
4. štvrťrok 2016
Predmet zákazky Celková hodnota zákazky
s DPH v eurách
Identifikácia úspešného uchádzača