VZN
Čítaj - VZN č. 22016

Čítaj
- VZN č. 12016

Čítaj - VZN č. 32015 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čítaj
 - VZN č. 22015

Čítaj - VZN č. 12015

Čítaj - VZN č. 32014

Čítaj - VZN č. 22014

Čítaj - VZN č. 12014

Čítaj - VZN č. 42013 - O určení výšky dodácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich v obci a mimo územia obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 32013

Čítaj - VZN č. 22013 - O pravidlách hospodárenia s bytmi vo vlastníctve obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 12013 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení

Čítaj - VZN č. 72007 - O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Čítaj - VZN č. 82007 - O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

Čítaj - VZN č. 92007 - O udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území Obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 102007 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čítaj - VZN č. 12008 - O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Čítaj - VZN č. 22008 - O zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok, na území Obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 32008 - O povoľovaní informačných reklamných a propagačných zariadení na území obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 42008 - O výške mesačného poplatku v materskej škole

Čítaj - VZN č. 52008 - O stravovaní cudzích stravníkov v školskej jedálni ZŠ a MŠ v Ždiari

Čítaj - VZN č. 62008 - O trhovom poriadku na trhových miestach

Čítaj - VZN č. 72008 - O určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka základnej školy – plnenie školskej dochádzky

Čítaj - VZN č. 82008 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čítaj - VZN č. 12009 - Všeobecné záväzné nariadenie obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 22009 - O výške mesačného poplatku v materskej škole

Strana 1 Strana 2- VZN č. 12010 - O Miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii.

Čítaj - VZN č. 22010 - Zmeny a doplnky ÚPN-O č.12

Čítaj - VZN č. 12011 - VZN o udržiavaní cistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajciarov na území obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 22011 - VZN o miestnych daniach - doplnok

Čítaj - VZN č. 32011 - VZN o chove a držaní zvierat obce Ždiar - zrušené

Čítaj - VZN č. 42011 - VZN Zmien a doplnkov c. 13 ÚPN-O obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 52011 - VZN o určení výšky príspevku na činnosti školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 62011 -VZN o chove a držaní psa a mačiek obce Ždiar

Čítaj - VZN č. 72011 -VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác č. 7 / 2011

Čítaj - VZN č. 82011 -VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/2011

Čítaj - VZN č. 12012 - VZN o podmienkach držania psov na území obce ŽDIAR

Čítaj - VZN č. 22012 - VZN o dani za užívanie verejného priestranstva

Čítaj - VZN č. 32012 - VZN o spôspbe merania a odvádzania spláškových vôd do obecnej kanalizácie z vlastných zdrojov

Čítaj - VZN č. 42012 - VZN o miestnej dani za ubytovanie

Čítaj - VZN č. 52012 - VZN o miestnej dani za psa

Čítaj - VZN č. 62012 - VZN o miestnej dani za predajné automaty

Čítaj - VZN č. 72012 - VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje

Čítaj - VZN č. 82012 - VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Čítaj - VZN č. 92012 - VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Čítaj - VZN č. 102012 - VZN o miestnej dani z nehnuteľností