Stavebný úrad

Čo treba vybaviť skôr ako začnete stavať:

- vybrať si stavebný pozemok

- zistiť na SÚ, či na pozemku je plánovaná výstavba podľa Územného plánu obce Ždiar

- dať vypracovať projekty

- začať územné konanie – osobitou časťou je územné rozhodnutie

- vybaviť si stavebné povolenie – súčasťou je projekt stavby

 

Súčasťou stavebného povolenia je:

- žiadosť o stavebné povolenie

- ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavaných prác

- žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

- žiadosť o povolenie terénnych úprav

- žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

- dokumentovať vedenie stavby

- realizovať stavbu

- odovzdať stavbu do užívania

- počas vypracovania projektovej dokumentácie si môžete začať vybavovať povolenia týkajúce sa elektrických, plynárenských, vodárenských a kanalizačných sietí

 

Žiadosť o stavebné povolenie:

Čo musí obsahovať:

- meno, priezvisko(názov) a adresa stavebníka

- druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby

- parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností

- parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko

- meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta

- údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocne

- základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na ŽP a zdravie ľudí

- zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi

Čo sa k žiadosti o stavebné povolenie prikladá:

- doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby

- projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy a obce

- doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania

- ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

Účastníkmi stavebného konania sú:

stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke práva k pozemku, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor a projektant

 

SÚ oznámi začatie stavebného konania, nariadi ústne konanie s miestnym zisťovaním najmenej 7 pracovných dní pred konaním, upozorní účastníkov konania, že svoje námietky môžu uplatniť pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliada

v stavebnom povolení určí SÚ záväzné podmienky uskutočnenia stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti

Tlačivá stavebného úradu

 

Správne poplatky pri žiadosti o stavebné povolenie:

Stavba Poplatky
Stavba rodinného domu 1 000 Sk
Stavba bytového domu 2 000 Sk
Rekreačné domy , zastavaná plocha do 25 m² 700 Sk
Rekreačné domy, zastavaná plocha nad 25 m² 1 200 Sk
Zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo pred dokončením 700 Sk
Stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, prípojky na VRS 500 Sk
Stavba garáže, 1-2 miesta 700 Sk
Zmeny dokončených stavieb alebo zmeny pred dokončením 500 Sk
Ostatné neuvedené stavby a na ich zmeny pred dokončením podľa rozpočtu  
do 1,5 mil Sk vrátane 1 000 Sk
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane 1 500 Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane 2 000 Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. vrátane 3 500 Sk
nad 100 mil. Sk 6 000 Sk
Od poplatku sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím 0 Sk