Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí konania, Okresný úrad Prešov 
Situačná mapa turistických chodníkov v TANAP-e navrhovaných pre zimnú turistickú uzáveru

Oznámenie - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena alebo náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Verejná vyhláška, Stavebné povolenie - Rodinný dom, Lukáš Pitoňák

Výzva na predkladanie ponúk, Zistenie predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky: Oprava miestnej komunikácie asfaltovým povrchom Príloha č.1, Príloha č.2

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie, Rodinný dom

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí UKSK, Rodinný dom

Výzva na predkladanie ponúk, zákazka s nízkou hodnotou: Prestavba podkrovia, múzeum Ždiarsky dom

Oznámenie o strategickom dokumente, ZaD č. 16 ÚPN-O Ždiar

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Ždiar

Návrh ZaD ÚPN-O Ždiar - oznámenie o prerokovaní a pozvánka na verejné prerokovanie.
Návrh Zmien a doplnkov ÚPN-O Ždiar č. 16 - Sprievodná správa, Schéma verejnoprospešných stavieb, Záväzná časť úplné znenie, Komplexný návrh, Komplexný návrh sútlač, Zábery PP

Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí UKaSK, Rodinný dom, Lukáš Pitoňák, Vysoké Tatry

Oznámenie o pracovnom prerokovaní ZaDč.16 ÚPN-O-Ždiar

Verejná vyhláška-stavebné povolenie - dopravná líniová stavba "I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky“, Obec Ždiar

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku

Oznámenie o začatí stavebného konania na dopravnú líniovú stavbu „I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky“, Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202

Verejná vyhláška, bytová stavba „Rodinný dom“ v Ždiari na pozemku parc.č. KN C na pozemkoch parc.č. KN C 2581/47 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty), 5433/48 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty)

Územné rozhodnutie, Terénne úpravy, Jaroslav Strachan - penzión Strachan, Ždiar 530

Spevnené plochy v Ždiari na pozemku parc.č. KN C 2581/47

Územné rozhodnutie, umiestnenie dopravnej líniovej stavby I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky v Ždiari, SSC IVSC, Košice

Začatie UK, Terénne úpravy, Penzión Strachan Ždiar530

Začastie SK, stavba Spevnené plochy, Ing. Iveta Bachledová Ždiar 443

Oznámenie o ZUK, líniová stavba: I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky", SSC IVSC KOšice

Začatie UK, Terénne úpravy, Jaroslav Strachan, Penzión Strachan, Ždiar 530

Dodatočné povolenie stavby, Prístupová komunikácia, Dušan Bachleda , Ždiar 432

Oznámenie o začati SK, Spevnené plochy, Ing. Ivet Bachledová, Ždiar 443

Oznámenie o zverejnení ponuky, p. Anna Svocáková, Poprad

Verejná vyhláška - Začatie konania o dodatočnom povolení stavby, Komunikácie a spevnené plochy, Dušana Danka Bachledovci, Spišská Belá

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí SK- Ždiar-Úprava NN siete a DP z TS Bachledová Horná, Východoslovenská distribučná, a.s., Košice

Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Hotel Tatra, Profinal, a.s. Bratislava

Verejná vyhláška - SP Rodinný dom, Ing. Daniel Bekeš s manž. Editou, Ždiar 103

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania, Hotel Tatra, PROFINAL, a.s. Bratislava

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí UKa SK, Rodinný dom, Ing. Daniel Bekeš s manž. Editou, Ždiar 103

Rozhodnutie o prerušení konania, Garáž, Ing. Dana Ivanová, Poprad

Verejná vyhláška - Dodatočné povolenie stavby - Rodinný dom s ubytovaním, František Bretz a manž. Monika, Ždiar 387

Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí konania, Garáž, Ing. Dana Ivanová, Poprad

Verejná vyhláška - stavebné povolenie, Rodinný dom, Ing. Karol Kučera, Ždiar 112

Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR PSK na obdobie 2014-2020

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a dodatočnom povolení stavby, Rodinný dom, Ing. Karol Kučera, Ždiar 112

Verejná vyhláška, Stavebné povolenie-Prístavba rodinného domu s.č. 616, Andrea Slodičáková, Ždiar 616

Verejná vyhláška - Oznámenie, Realizácia optických sietí, klaster ZD-1, obec Tatranská Javorina, Národná agentúra pre SaES, Trnava

Verejná vyhláška - Realizácia optických sietí, kataster ZD-1, obec Tatranská Javorina", NA pre SaES, Trnava

Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ždiar na roky 2015-2022

Verejná vyhláška - Začatie UKsSK„Prístavba rodinného domu“, Andrea Slodičáková, Ždiar 616

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie- „Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov“, VSD, a.s. Košice

Verejná vyhláška-„Garáž“ pri rodinnom dome s.č. 2, Dana Ivanová, Poprad

UR - „Realizácia optických sietí, klaster ZD-1, obec Tatranská Javorina“, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, so sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava

Verejná vyhláška - začatie kolaudačného konania-"Ždiar - zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov", VSD, a.s. Košice

Verejná vyhláška - Prestavby chaty č. 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Verejná vyhláška - Garáž, Dana Ivanová, Poprad

Verejná vyhláška - Dodatočné povolenbie stavby, Hrubé terénne úpravy, Mgr. Vladimír Mačák, ždiar 281

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie - Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar, Obec Ždiar 202

Verejná vyhláška - Začatie UKSK, Rodinný dom, Ing. Karol Kučera 112

Verejná vyhláška - Oznámenie o predložení nových podkladov, Prestavba chaty 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Verejná vyhláška - Začatie kolaudačného konania - Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar, Obec Ždiar

Verejná vyhláška-stavebné povolenie - „Rodinný dom s apartmánovým ubytovaním“ s.č. 307, Ing. Estera Levčíková, Košice

Verejná vyhláška-líniová stavba „Ždiar -Antošovský vrch - Výstavba TS, úprava NN“ PS01 – Trafostanica, SO 01 – Nové elektrické vedenie", VSD, a.s. Košice

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí UKs SK, „Rodinný dom s apartmánovým ubytovaním“ s.č. 307, Ing. Estera Levčíková, Košice

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení konania: „Prestavba hospodárskej budovy na samostatnú bytovú jednotku“ , Veronika a Daniel Soľavovci, Ždiar 415

Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj

Oznámenie o startegickom dokumente: „Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja“.

Verejná vyhláška - Začatie územného konania: „Ždiar -Antošovský vrch - Výstavba TS, úprava NN“ PS01 – Trafostanica, SO 01 – Nové elektrické vedenie"

Územné rozhodnutie, VSD, a.s. Košice - energetická líniová stavba:energetickej líniovej stavby „Ždiar-úprava NN siete a DP z TS Bachledová Horná

Verejná vyhláška - "Ždiar-úprava NN siete a DP z TS Bachledová Horná" - VSD, a.s. Košice

Verejná vyhláška - Prestavbna chaty s.č. 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Verejná vyhláška - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia, Penzión Strednica, MUDr. Ján Bujňák, Košice, Príloha č.1

Verejná vyhláška, Rozhodnutie - Prestavba chaty s.č. 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Verejná vyhláška, postúpenie o odvolaní

Verejná vyhláška, SP- Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov“, VSD, a.s. Košice

Verejná vyhláška - Postúpenie odvolania, Daniel Bekeš, Ždiar 631

Verejná vyhláška, Upovedomenie o odvolaní, Prístrešok na odpad a altánok, Daniel Bekeš Ždiar 631

Návrh VZN č. 1/2014

Príloha č.1, Návrh VZN č. 1/2014

Návrh Uznesenia - ZaD č. 15

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie, Ždiar-Blaščácka dolina - zriadenie dvoch trafostaníc, VSD, a.s. Košice

Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí stavebného konania: “Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov“ , Východoslovenská distribučná, a.s. Košice

Etický kódex

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o odtránení stavby: Altánok a prístrešok na odpad, daniel Bekeš, Zdiar 631

Oznámenie o začatí konania, Terénne úpravy, Mgr. Vladimír Mačák, Ždiar 281

Verejná vyhláška - Nové a doplnené oznámenie o strategickom dokumente ZaD č. 15 ÚPN-O Ždiar

Oznámenie o začatí územného konania, Ždiar-Blaščácka dolina - zriadenie trafostanice, Východoslovenská dostribučná, a.s. Košice

Verejná vyhláška, Oznámenie o zrušení konania, ENERPRO, s.r.o., Košice

Oznámenie o voľbách do orgánov samosprávnych obcí

Verejná vyhláška - Oznámenie, ENERPRO, s.r.o., Košice

Oznámenie o pokračovaní prerokovania ZaD č. 15 Územného plánu obce Ždiar

Verejná vyhláška - Ždiar Blaščácka dolina - zriadenie dvoch tarfostaníc, Východoslovenská distribučná, a.s. Košice

Verejná vyhláška - Oznámenie o strategickom dokumente

Verejná vyhláška - Začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov, Angela Palková, Prešov

Návrh - Zmeny a doplnky č. 15 Územného plánu obce Ždiar, textová časť

Návrh - Zmeny a doplnky č. 15 Územného plánu obce Ždiar, grafická časť

Oznámenie o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 15 Územného plánu obce Ždiar

Verená vyhláška - Územné rozhodnutie - Hotel Tatra

Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Hotel Tatra, Ján Mačák, Anna Mačáková st., Anna Mačáková ml. nie sú účastníkmi konania

Oznámenie o pokračovaní územného konania, Hotel Tatra, Profinal, a.s. Bratislava

Rozhodnutie o prerušení konania, Prestavba chaty č. 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Rozhodnutie o prerušení konania, Prestavba chaty č. 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Oznámenie o začatí UK a SK, Prestavba chaty s.č. 608, Andrea Zoričáková, Poprad

Rozhodnutie o prerušení územného konania
, nebytová stavba: Hotel Tatra, PROFINAL, a.s. Bratislava

Oznámenie o pokračovaní konania, Daniel Bekeš, Ždiar 631

Verejná vyhláška - Oznámenie - Strategický dokument: "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011-2015"

Oznámenie o začatí územného konania, Domová ČOV, Ing. Ján Fiffík, Spišská Nová Ves

Výzva na predloženie ponuky - Predaj palivové drevo

Výzva na predloženie ponuky - Oprava obecných ciest

Návrh VZN obce Ždiar č. 3/2013

Verejná vyhláška - Oznámenie o chybe v písaní, Prestavba RD 68, Ing. Róbert Olekšák 308

Verejná vyhláška - Prestavba rodinného domu č.s. 68, Ing. Róbert Olekšák, Ždiar 308

Oznámenie
- o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov ÚPN-O Ždiar č.14

Verejná vyhláška - Zmena stavby pre dokončením, Dušan Bachleda s manž. Ždiar 432

Výberové konanie "Ždiarsky dom"

Verejná vyhláška - Zmena termínu na dokončenie stavby: "Rodinný dom", Ing. Pavol Bayer s manž., Bratislava

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby:"Penzión", Dušan Bachleda s manž., Ždiar 432

Verejné obstarávanie - Zimná údržba miestnych komunikácií

Stavebné povolenie
- nebytová stavba Garáž, Vladimír Blažek, Bratislava

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - O začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- Dodatočné povolenie inžinierskej stavby: Lyžiarsky vlek

Verejná vyhláška
- Zmena termínu na dokončenie stavby

OZNÁMENIE O PRENÁJME
- Nájomca : Igor Budzák

OZNÁMENIE O PRENÁJME
- Nájomca : Mgr. Ivona Nosálová

OZNÁMENIE O PRENÁJME - Nájomca : Jozef Tropp

R O Z H O D N U T I E
o prerušení konania a výzva na doplnenie Dušan Bachleda, bytom 059 55 Ždiar 432

Výzva
- „Oprava obecných ciest“ – výzva na predloženie ponuky

Výzva na cenovú ponuku
- Výrub stromov na cintoríne pri rímskokatolíckom kostole v Ždiari

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- Žiadosť na dodatočné povolenie inžinierskej stavby – dočasná stavba „Lyžiarsky vlek“ v Ždiari

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- Zmena lehoty na dokončenie stavby – súhlas – verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania (dodatočné povolenie dočasnej stavby s kolaudáciou stavby)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Upovedomenie úcastníkov konania o podaní odvolania v zmysle § 56 zákona c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - Stavebník Daniel Bekeš

Oznámenie
- o pokračovaní konania a o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v zmysle § 61 odst. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou - Bekeš

Výzva - Zimná údržba obecných ciest na obdobie 2011 - 2012 – výzva na predloženie ponuky

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- Zmena termínu na dokončenie stavby

Iformácia o vypracovaní správy o hodnotení SD PHSR PSK

Návrh
- Zmeny a doplnky č. 13 ÚPN-O Ždiar", grafická časť

Návrh - Zmeny a doplnky č. 13 ÚPN-O Ždiar, "textová časť"

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku č. 13 - ÚPN-O Ždiar

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - KOLAUDACNÉ ROZHODNUTIE - Ždiar - úprava NN siete a DP“

STAVEBNÉ POVOLENIE - Zmena dokončenej stavby.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ždiar"

Výzva - „Oprava obecných ciest“ – výzva na predloženie ponuky

Výzva
- Na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na zhotovenie diela: „Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec ŽDIAR“ Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- Ždiar - úprava NN siete DP“ v Ždiari

Výzva - podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky podľa § 99 zákona č. 25/2006 - Nakladanie so všetkými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Ždiar. Účelom poskytnutia služby je zber, preprava, zabezpečovanie, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu, objemových odpadov, vývoz TKO a uloženie na skládku.

Územné rozhodnutie - „Prístupová komunikácia“ - Miroslav Zoričák, bytom Ždiar 356, Jozef Michalák a manž. Gabriela, rod. Zoričáková, obaja bytom Ždiar 356, Peter Zoričák, bytom Ždiar 356,

Oznámenie
- o pokračovaní konania a o nariadení ústneho pojednávania s Viliam Slodičák a manž. Anna, rod. Adamjáková

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - „Prestavba a dostavba hasicskej zbrojnice Ždiar“

Rozhodnutie - O prerušení konania a výzva na doplnenie Daniel Bekeš

ROZSAH HODNOTENIA - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015

Oznámenie
- O zverejnení rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

Oznámenie - „O začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Daniel Bekeš “

Záverečné stanovisko
- „Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUN v Ždiari “

Vec: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008-2015 - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Výzva na predloženie ponuky
- Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar

Výzva na predloženie ponuky
- Zimná údržba obecných ciest na obdobie 2010 - 2013

Stavebné povolenie - „Stavebník Vladimír Blažek, obaja bytom Šaštínska 10, 841 05 Bratislava, zastúpený spoločnosťou STING“

Oznámenie
- „o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou: Vladimír Blažek, bytom Šaštínska 10, 841 05 Bratislava“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- „Upovedomenie účastníkov konania“

Záverečné stanovisko
- „Ždiar – Strednica – sedačková lanovka“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní v zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení

STAVEBNÉ POVOLENIE
- „Rodinný dom“ v Ždiari, na pozemku KN C parc.c. 3407/6

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- ROZHODNUTIE - Ing. Vladimír Bebcák, Izabely Textorisovej 4496/3, Martin, nie je úcastníkom konania vo veci stavebného konania

ZÁMER
- Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUM v Ždiari

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
- Oznámenie o chybe v písaní

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - O prerušení konania a výzva na doplnenie žiadosti

Oznámenie verejnosti
- Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUM v Ždiari - Scan1, Scan2, Scan3, Scan4

Zrušenie prerokovania
- Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUM v Ždiari

Stavebné povolenie
- Vladimír Blažek, bytom Šaštínska 10, 841 05 Bratislava

Verejné prerokovanie - „Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUM v Ždiari“

ZÁMER
- Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUM v Ždiari

ZÁMER
- Ždiar - Strednica – sedačková lanovka

ZÁMER
- Lanová dráha – STRACHAN SKI CENTRUM v Ždiari

Výzva
- Uskutocnenie stavebných prác (trieda 45.23) stavebného diela: „ Zdravotné stredisko – výmena okien"

Výzva
- Uskutocnenie stavebných prác (trieda 45.23) stavebného diela: „Budova polície, budova materskej školy – zhotovitelské práce“

Výzva
- Uskutočnenie stavebných prác - „Viacúčelové ihrisko s umelou trávou v Ždiari“ - vrchná čast ihriska

Výzva - Uskutočnenie stavebných prác - „Viacúčelové ihrisko s umelou trávou v Ždiari“- podložie ihriska

Výzva - na cenovú ponuku -Územný plán obce Ždiar

Výzva - na cenovú ponuku -Výmena okien a dverí na objekte: bytovky Ždiar

Verejná vyhláška - "Protipožiarna vodná nádrž a prístupová komunikácia“

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - „Ždiar – úprava NN siete a DP“

Oznámenie o zámere - „Ždiar – Strednica – sedačková lanovka“