Oznámenie o zadaní zákazky
Názov zákazky
Zverejnené
   
Plynofikácia bytovky č. 256 a 257
 
10.08.2013
Výmena prevzdušňovacích elementov v 2. linke ČOV a dodávka dúchadla na prevzdušňovanie čerpacej stanice
 
30.10.2013
Zimná údržba obecných ciest
 
22.11.2013
 
Výrub a orez stromov
 
07.01.2014
 
Výmena krytiny šindeľ na objekte zdravotného strediska Ždiar
 
20.01.2014
 
Oprava obecných ciest
 
26.02.2014
 
Autobusová zastávka Ždiar - Odbočka (oprava)
 
07.04.2014
 
Maľba fasády budovy polície Ždiar
 
07.04.2014
 
Pultová strecha na objekte zdravotného strediska v Ždiari
 
25.04.2014
 
Vypracovanie Zmien a doplnkov č. 15 ÚPN-O Ždiar
 
25.04.2014
 
Výkon stavebného dozoru pre projekt "Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar"
 
02.06.2014
Oprava elektroinštalácie budovy Obecného uradu Ždiar č. 202 23.06.2014
 
Autobusova zastávka Ždiar - Sintra, oprava
 
28.07.2014
 
Živičná úprava komunikácie Ždiar - Bachledova dolina
 
07.08.2014
 
Montáž podlahovej krytiny v budove OcÚ Ždiar š. 202
 
27.10.2014
Projekčné práce "Nadstavba a rekonštrukcia objektu materskej školy" 28.10.2014
 
Murárske a maliarske práce priestorov obecného úradu Ždiar
 
12.11.2014
 
Rekonštrukcia 1. linky ČOV Ždiar
 
24.11.2014
Rekonštrukcia kotolne - zdravotné stredisko 24.11.2014
 
Oprava strešnej krytiny - zdravotné stredisko
 
12.12.2014
 
Oprava obecných ciest
 
18.02.2015
 
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
 
23.02.2015
 
Poradenstvo a príprava projektov v oblasti ŠFEÚ
 
23.02.2015
 
Spracovanie Programu rozvoja obce
 
23.02.2015
 
Nákup tovaru - tonery
 
24.02.2015
 
Nákup materiálu - kamenivo
 
24.02.2015
 
Výmena rín a zvodov na objekte OO PZ a MŠ
 
12.05.2015
 
Zabezpečenie procesu VO - Obnova verejného osvetlenia Obce Ždiar
 
01.06.2015
 
Svetlo-technické merania po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Ždiar
 
01.06.2015
 
Železobetónové zákrytové dosky atypickej špecifikácie
 
19.06.2015
Rekonštrukcia miestanej komunikácie 26.10.2015
 
Polohopisné a výškopisné zameranie terénu
 
11.02.2016
 
Projekčné práce stavby "I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenie vozovky"
 
16.03.2016
 
Odvoz a likvidácia odpadu
 
04.05.2016
 
Projekčné práce: "Ždiar - Zberný dvor"
 
19.05.2016
Oprava miestnej komunikácie asfaltovým povrchom
03.08.2016
Zimná údržba miestnych komunikácií
 
11.11.2016
 
Zmeny a doplnky ÚPN Obce Ždiar č. 16
 
02.12.2016
 
Prestavba podkrivia, múzeum Ždiarsky dom
 
23.05.2017
 
Odvoz a likvidácia odpadu
 
23.05.2017
 
Oprava miestnej komunikácie asfaltovým povrchom
 
12.06.2017
 
Oprava miestnej komunikácie v Bachledovej doline
 
3.8.2017
 
Oprava strechy, Ždiarsky dom
 
6.9.2017